திருமணத்தின் போதே சொத்தில் சமபங்குசீர் செய்தபோதும் பெண்கள் சொத்தில் பங்கு கேட்டால் என்ன செய்வது?

நகை, சீரை காரணம் காட்டி பெண்களின் சொத்துரிமையை மறுக்கமுடியுமா?

Posted in Blog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *